Stamgroep

Kinderopvang ‘t Beuntje kan maximaal 24 kinderen van 0 jaar tot groep 1 van de basisschool per dag opvangen. Deze opvang gebeurt in 2 stamgroepen. In de babyruimte vestigt 1 stamgroep en worden maximaal 9 kinderen van 0 en 1 jaar opgevangen en in de peuterruimte vestigt 1 stamgroep en worden maximaal 15 kinderen van 1 tot 4 jaar opgevangen. De genoemde leeftijden zijn gemiddelden. Wij kunnen hierin van afwijken, omdat wij zo beter kunnen aansluiten bij de ontwikkeling van de kinderen en de groepsomstandigheden. In welke stamgroep kinderen geplaatst worden wordt vooraf aan ouders meegedeeld.

Dan kan het om pedagogische redenen nog zo zijn dat een kind incidenteel wordt opgevangen in de andere groep. We kijken hierbij heel goed naar de emotionele veiligheid en naar de ontwikkeling van kinderen. Kinderen zijn uniek en het ene kind is immers het andere niet.

Ook worden de kinderen zo ingedeeld dat de Beroepskracht-kindratio per groep niet wordt overschreden.

Kinderopvang ’t Beuntje heeft geen beroepskrachten in opleiding in dienst en werkt ook niet met vrijwilligers. Wel komt het voor dat er vanaf het voortgezet onderwijs een zogenaamde snuffelstage wordt gedaan. Ook een werkveldverkenning vanaf het ROC is mogelijk evenals stages door studenten van het ROC. De taken die zij verrichten zijn alle taken die ook door de pedagogisch medewerkers worden gedaan en gebeuren altijd onder toezicht en begeleiding van een beroepskracht.Dit kunnen taken zijn die verband houden met (lichte) huishoudelijke taken, verzorgende taken en pedagogische taken. Deze taken worden altijd vooraf afgestemd en besproken waarbij er maatwerkwerk wordt toegepast. Dit betekent dat de stagiaires alleen die taken doen die zij aankunnen en altijd onder toezicht van een pedagogisch medewerker.

Alle beroepskrachten voldoen aan de opleidingseisen zoals deze gesteld zijn in de wet kinderopvang. Daarnaast zijn alle personen die werkzaam zijn bij ons, stagiaires en personen die wonen op het adres van de opvang ingeschreven in het persoonsregister kinderopvang en gekoppeld aan onze organisatie.

Voor de berekening van het maximale aantal kinderen dat een beroepskracht mag opvangen is een rekentool ontwikkeld. Dit rekenprogramma is ontwikkeld in opdracht van het Ministerie van SZW en in samenwerking met de convenantpartijen – Brancheorganisatie Kinderopvang en BOinK – GGD Nederland en VNG.De rekentool kunt u vinden op: http://1ratio.nl/ Dit geldt zowel als er 1 verticale groep wordt opgevangen als dat de groep gesplitst is.